අරවින්ද මමයි විරාගයේ.......

ඔන්න මමත් හා හා පුරා කියලා Blog ලියන්න පටන් ගත්තා..ඊට කලින් කියන්න ඕනෙ,මගේ Blog එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා.. ගොඩක් කාලයක් Blog එකක් ලියන්න හිතාගෙන හිටියත් ඒක කරන්න ලැබුණේ නෑ.ඉතින් අද තමයි හරියටම Blog ලියන්න පටන් ගත්තෙ.ඉතින් මගේ Blog එකේ ගුණ දොස්,ගල් මුල් ඕන දෙයක් කියන්න..(ඒවනම් නැතත් කමක් නෑ.).ඔන්න අද ඉදලා අරවින්දත් Blog ලියනවා.....

2 comments: