2010-06-09

නුඹ එන්න මගෙ ලොවට.....


නුඹ දුන්නු දුක් කඳුළු
බර වැඩියි මගෙ හිතට
තාම හිත ඉකිගසා හඬනවා....
සඳ එළිය මැළවිලා
ගහකොළත් නිදිවරා
සීතලට වැහි බිංදු වැටෙනවා....
නුඹට බැඳි ආදරය
උණුහුමට ගුලිකරන්
නුඹ එතැයි මගබලා ඉන්නවා.....
නුඹ එන්න ඇවිත් මට
හීනයක් දී යන්න
මගෙ හිතේ නුඹ තාම ඉන්නවා....
~අරා..

No comments:

Post a Comment