2010-06-09

*...වැස්ස...*

වැස්ස...
අඳුරු වලාකුළු
මිලින මල් පෙති
මැළවුණු සඳ එළිය
කුරුළු රෑනක ඈත රාවය
පවසයි ගොළුවතින්
වෙන්වීමට අපට
කාලය පැමිණ ඇති වග.....
මම ඔබට මෙය කියා යමි
පාළුව ශෝකය
හද වෙලාගත් විට
කියවන්න......
මගේ සිතුවිලි තිබුණේ
ඔබ ළඟම පමණකි.....

3 comments: